دیوار تبلیغات ترکیه 🇹🇷


(مدیریت گروه مسوولیتی در قبال تبلیغات ندارد،

نکته: به صرافی های بدون مجوز اعتماد نکنید)⛔️(تبلیغ برای موارد قاچاق، و خدمات جنسی ممنوع است)


💥(با تبلیغ در دیوار ترکیه دیده شوید)💥