گروه همخونه یابی ترکیه (آکروس) 🇹🇷

1: مطلب سنجاق شده داخل گروه را بخوانید

2: فقط از فرم همین گروه استفاده نمایید

3: تبلیغ ماهیانه و روزانه ممنوع

@FarimahShZzz   👈 آدمین 


🔴 آیدی زیر جهت گزارش افراد سوجو یا توهین میباشد، ارسال پیام خارج از مورد مذکور، ریپورت و بلاک میشود👇 


@Mos_1976