گروه ویس گروه گپ دخترانه💃گروه چت پسرونه ویس چت ویسکال گروه ویسچت،گروه چت،چتکده،گروه ویسکال گروه چتکده


بی احترامی ممنوع ❌

شاخ بازی در نیارین ❌

لینک نذار ❌

ممبر ندزد ❌

رل بزن ✨

رفیق شو ✨

خوش باش✨

ویسکال همیشه ✅

بازی گیف و استیکر محدود✅

دور هم جمع شدید خوش باشید ✨🌹


لینک ⬅️      https://t.me/kafehsingela